ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.)AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:

1.)Jelen általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed minden, a b2b4u Kft (székhely Szeged 6722, Gutenberg u. 24; cégjegyzékszám: 06-09-018308; továbbiakban: b2b4u Kft) által üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kötött olyan ügyletre (továbbiakban: egyedi szerződés), amelyben a b2b4u Kft a szolgáltatást nyújtó fél. Az általános szerződési feltételek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2.)    Amennyiben a b2b4u Kft és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) az általános szerződési feltételek alkalmazását az egyedi szerződés vonatkozásában kizárni kívánják, illetőleg az általános szerződési feltételek rendelkezéseitől bármely tekintetben el kívánnak térni, az erre vonatkozó megállapodásukat – az eltérés tartalmának és terjedelmének pontos meghatározásával – az egyedi szerződésben írásban kifejezetten rögzíteniük kell.

3.)Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának a jogát a b2b4u Kft fenntartja. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig illetőleg a módosított szöveg közzétételéig hatályosak, azzal hogy a hatályossága alatt megkötött egyedi szerződések tekintetében az általános szerződési feltételeknek az egyedi szerződés megkötésekor hatályban volt szövege továbbra is alkalmazandó (visszaható hatályú általános szerződési feltétel módosítás tilalma).

II.)AZ EGYEDI SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS LÉTREJÖTTE:

1.)A b2b4u Kft az egyedi szerződésben meghatározott informatikai szolgáltatást nyújt a Megrendelőnek, Megrendelő pedig az egyedi szerződésben meghatározott díjazást az egyedi szerződésben meghatározott módon és határidőben köteles megfizetni.

2.)A b2b4u Kft az informatikai szolgáltatás biztosítására kötendő egyedi szerződés érvényességére az írásbeli forma kizárólagosságát köti ki. Az egyedi szerződés megkötésével a szerződő felek előzetes egyeztetései, tárgyalásai, levélváltása stb. során elhangzottak hatályukat vesztik, az előzetes egyeztetések során felvetett, javasolt stb. kérdések az egyedi szerződés részének akkor sem tekinthetőek, ha az előzetes egyeztetések írásban történtek.

3.)A b2b4u Kft nem köteles és nem jogosult vizsgálni, hogy a Megrendelő az egyedi szerződés megkötéséhez esetlegesen szükséges engedélyekkel illetőleg hozzájárulásokkal rendelkezik-e, illetőleg Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével harmadik személy jogát nem sérti-e. Az egyedi szerződésben meghatározott informatikai szolgáltatás igénybe vételéhez esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzése Megrendelő kötelezettsége. A szükséges engedélyek illetőleg hozzájárulás hiányából eredő felelősség Megrendelőt terheli, az ebből eredő károkat viselni, és a harmadik személyt valamint a b2b4u Kft-t Megrendelő kármentesíteni köteles. Megrendelő egyedi szerződésben meghatározott díjfizetési kötelezettségét nem érinti az a tény, ha a szükséges engedély, hozzájárulás hiányában az informatikai szolgáltatás biztosítása meghiúsul, illetőleg a szolgáltatást Megrendelő igénybe venni nem, vagy csak korlátozottan tudja.

4.)Az egyedi szerződés módosítására, megszűntetésére szerződő felek az írásbeli forma kizárólagosságát kötik ki.

III.)    MEGRENDELŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:

1.)    Amennyiben Megrendelő az egyedi szerződés teljesítéséhez szöveget és/vagy grafikát (továbbiakban: megrendelői anyagok) ad át a b2b4u Kft-nek, a megrendelői anyagokat az egyedi szerződés aláírását követő 72 órán belül a b2b4u Kft által megjelölt formátumokban a b2b4u Kft által megjelölt e-mail címre küldve köteles a b2b4u Kft rendelkezésre bocsátani.  A b2b4u Kft számára a teljesítésre nyitva álló határidő az alábbi feltételek együttes teljesülését követő munkanap 9.00 órakor kezdődik:
(i) a megrendelői anyagokat Megrendelő hiánytalanul Vállalkozó rendelkezésérre bocsátotta és
(ii) az egyedi szerződésben Megrendelő által regisztrálni kért domain és tárhely regisztrációs folyamata sikeresen lezárult.

2.)    Amennyiben a megrendelői anyagokat a Megrendelő a III. pont 1. alpontjában írt elektronikus formátumban a b2b4u Kft rendelkezésére bocsátani nem tudja, előzetes jelzést követően és a III. pont 1. alpontjában írt határidőn belül köteles azokat kinyomtatott formában a b2b4u Kft rendelkezésre bocsátani. Ez esetben a b2b4u Kft a megrendelői anyagok méretét korlátozhatja, és digitalizálásukért külön díjat felszámítani jogosult.

3.)    Megrendelő a III. pont 1. alpontjában írt határidőn belül valamennyi, az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, információt köteles a b2b4u Kft rendelkezésére bocsátani.

4.)    A b2b4u Kft a megrendelői anyagok esztétikai megfelelősségét, elektronikus feldolgozhatóságát, valamint a Megrendelő általi felhasználás jogszerűségét nem vizsgálja.

IV.)    A b2b4u Kft ÁLTAL KÉSZÍTETT TERVEZETEK ELBÍRÁLÁSA:

1.)    Amennyiben az egyedi szerződésben rögzítettek szerint az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges szöveg és/vagy grafika elkészítése a b2b4u Kft kötelezettsége, a b2b4u Kft a Megrendelővel történt konzultációk alapján és kérésének megfelelően legfeljebb kettő szöveg és legfeljebb kettő grafikai anyag tervezetet készít, és azokat jóváhagyásra Megrendelőnek bemutatja.

2.)    Megrendelő a jóváhagyásra bemutatott tervezetek közül köteles kijelölni az egyedi szerződés teljesítéséhez felhasználni kívánt szövegeket és grafikákat, illetőleg a tervezetek bemutatását követő 48 órán belül írásban a tervezetek módosítását kérheti, megjelölve a kért módosítás főbb jellemzőit. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül módosítás iránti kérelmet nem terjeszt elő, a bemutatott tervezetek mindegyike elfogadottnak tekintendő, és azok közül a b2b4u Kft döntése szerint bármelyik felhasználható az egyedi szerződés teljesítéséhez.

3.)    A b2b4u Kft a Megrendelő jelzésének megfelelően egy alkalommal a bemutatott tervezetet módosítja, majd jóváhagyásra a Megrendelőnek ismételten bemutatja. Megrendelő a módosított tervezet bemutatását követő 48 órán belül köteles nyilatkozni, hogy a módosított tervezetet az egyedi szerződés teljesítéséhez elfogadja-e. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül nyilatkozatot nem tesz, a bemutatott tervezet elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő a bemutatott tervezet ismételt módosítását kéri, a b2b4u Kft a tervezetek további módosításáért díjazásra jogosult.

V.) A MEGRENDELŐ TECHNIKAI JOGAI

A b2b4u Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapon átadás előtt bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét arra, hogy az átadást követő 48 órán túl a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a b2b4u Kft.

A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja a b2b4u Kft.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a b2b4u Kft. székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VI.)    RENDELKEZÉS A SZERZŐI JOGOKRÓL:

1.)    Az egyedi szerződés alapján nyújtott informatikai szolgáltatás teljesítéséhez Megrendelő által a b2b4u Kft rendelkezésére bocsátott grafikai anyag illetőleg szöveggel kapcsolatosan szerződő felek az alábbiakat rögzítik:

2.)    Megrendelő köteles a teljes grafikai anyagot szöveget a b2b4u Kft részére történő átadást megelőzően – szükség esetén független szakember bevonásával – áttanulmányozni és meggyőződni arról, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg adattartalma, minden paramétere elvárásainak megfelel.

3.)    Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a b2b4u Kft részére az egyedi szerződés teljesítéséhez átadott grafikai anyag illetőleg szöveg harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait nem sérti, a felhasználáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik Megrendelő teljes kártérítés fizetésére köteles, amennyiben az átadott grafikai anyaggal vagy szöveggel kapcsolatosan a b2b4u Kft-nel szemben bármely harmadik személy szerzői jogsértésre vagy egyéb jogok megsértésére alapított eljárást indít.

4.)    A b2b4u Kft nem köteles és nem jogosult vizsgálni, hogy a grafikai anyag illetőleg a megjeleníteni kért szöveg átadását megelőzően Megrendelő az 14.1 és 14.2 alpontban írt kötelezettségeinek eleget tett-e; a részére átadott grafikai anyagot és szöveget akként tekinti, hogy azt a Megrendelő – mint elvárásainak mindenben megfelelőt – korábban jóváhagyta.

5.)    A b2b4u Kft nem köteles az átadott grafikai anyag és szöveg adattartalmát, paramétereit vizsgálni, esztétikumát megítélni. Szerződő felek az esetleges későbbi jogviták elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a grafikai anyag és szöveg a b2b4u Kft részére történő átadása nem tekinthető a Megrendelő részéről a Ptk. 6:240. §. (1) bek. szerinti utasításadásnak. Kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg vonatkozásában a „célszerűtlenség, szakszerűtlenség, alkalmatlanság” fogalmak objektív nem értelmezhetőek, ezért Vállalkozót a Ptk. 6:240. §. (2) bekezdésben írt figyelmeztetési kötelezettség e körben nem terheli.

6.)    Az egyedi szerződés teljesítése során a b2b4u Kft által létrehozott művek (grafikai anyagok, szövegek, animációk stb.) szerzői jogainak összessége a b2b4u Kft-t illeti meg.

7.)    Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződésben meghatározott célra és a szerződésben rögzített díjak megfizetését követően Megrendelő az egyedi szerződés teljesítése során a b2b4u Kft által létrehozott műveket korlátozás nélkül jogosult felhasználni.

8.)    A b2b4u Kft által létrehozott művek egyéb célra történő felhasználása, átdolgozása és hasznosítása a b2b4u Kft előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

VII.)    A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

1.)    A b2b4u Kft minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt és törvényes kezelése iránt, és szükségesnek tartja, hogy szerződő felek az egyedi szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírások járjanak el.

2.)    Szerződő felek rögzítik, hogy személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősülnek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. (A személyes és különleges adatok a továbbiakban együtt: „személyes adatok”.)

3.)    Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az egyedi szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan személyes adatot minden esetben jogszabályi felhatalmazás, vagy az érintett tájékozott hozzájárulása alapján gyűjtenek, kezelnek, illetve továbbítanak harmadik személyek részére, a jogszabályban, illetve a hozzájárulásban meghatározott körben, célból és mértékig. A személyes adatoknak a szerződő felek közötti továbbítása minden esetben csak a jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében történhet.

4.)    Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a továbbított személyes adatokat kizárólag az egyedi szerződés teljesítésének érdekében, az ehhez szükséges mértékig használják fel. A továbbított adatok a megbízás eredményes ellátásától eltérő, célra nem kezelhetőek vagy használhatóak fel.

5.)    Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a részükre továbbított személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem továbbítják, nem teszik semmilyen módon hozzáférhetővé, illetve nem hozzák nyilvánosságra.

6.)    Szerződő felek kötelesek megtenni minden szükséges technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7.)    Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az egyedi szerződés teljesítéséhez vagy teljesítése során a b2b4u Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli és továbbítja.

8.)    Megrendelő vállalja, hogy a b2b4u Kft-t mentesíti valamennyi olyan költség, kár és felelősség alól, amelyet harmadik személyek támasztanak a b2b4u Kft-nel szemben a Megrendelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeinek a megsértése miatt.

VIII.)    AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME:

1.)    Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az egyedi szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik fél üzleti titokkörébe tartozó adatot, információt, tényt bizalmasan kezelik.

2.)    Szerződő felek rögzítik, hogy az üzleti titok körébe tartozik különösen: a másik fél üzleti kapcsolatai, árképzési módja, ügyfélköre, beszállítóinak és megrendelőinek személye, a továbbá fejlesztési eredményei. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az üzleti titok súlyos sérelmét jelenti különösen, ha a másik fél az üzleti titok körébe tartozó adatot, információt, tényt nyilvánosságra hozza, jogosulatlan harmadik személlyel közli vagy ilyen személy számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg ha az üzleti titok körébe tartozó adatok, információk, tények felhasználásával a titokgazda ügyfeleivel a titokgazda tevékenységi körébe tartozó bármely tevékenység ellátására önálló jogviszonyt létesít. A titkossági kötelezettség nem vonatkozik az olyan adatra, információra, tényre, amely már az információhoz jutott fél birtokában volt már az információnak az információt nyújtó fél általi feltárása előtt, illetőleg amely már az előtt nyilvános volt, hogy azt információt nyújtó fél feltárta.

3.)    Nem tartoznak az üzleti titok körébe azok az információk, amelyet a b2b4u Kft-nek az egyedi szerződés teljesítése érdekében kell harmadik személlyel megosztania.

4.)    Szerződő felek rögzítik, hogy nem sérti a titkossági kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóság általi megkeresés teljesítése.

5.)    Szerződő felek kölcsönös titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.

IX.)    A JÓ HÍRNÉV VÉDELME:

1.)    Szerződő felek kölcsönösen elismerik a másik fél jó hírnévhez való jogát, és kötelezettséget vállalnak minden olyan magatartástól való tartózkodásra, amely a másik fél jó hírnevét sértené.

2.)    Szerződő felek a másik fél jó hírnevének védelme érdekében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk érkező, a másik fél tevékenységével kapcsolatos, harmadik személytől érkező kritikai megfogalmazást tartalmazó küldeményeket az üzleti titokkörbe tartozó információkra vonatkozó eljárási rend szerint bizalmasan kezelik, és az érintett másik fél számára haladéktalanul megküldik.

3.)    Szerződő felek kölcsönös jó hírnév védelmi kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.

X.)    A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI:

1.)    Amennyiben Megrendelő az informatikai szolgáltatás egyedi szerződésben meghatározott ellenértéke megfizetésével késedelembe esik, késedelme idejére a mindenkori jegybanki alapkamat +8% összegű késedelmi kamat fizetésére köteles.

2.)    Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, a b2b4u Kft a Megrendel egyidejű értesítése mellett jogosult az egyedi szerződésben meghatározott folyamatos informatikai szolgáltatás nyújtását a tartozás és járulékai igazolt megfizetéséig felfüggeszteni (így különösen: a weblap elérhetőségét korlátozni vagy kizárni, a weblap funkcióinak működését korlátozni vagy kizárni stb.)

3.)    Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 45 napot eléri, a b2b4u Kft jogosult az egyedi szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani. A Megrendelő fizetési késedelmére alapított rendkívüli felmondás nem mentesíti Megrendelőt a felmondás közléséig esedékes díjak és járulékaik megfizetése alól.

4.)    A b2b4u Kft fenntartja a jogot, hogy Megrendelő szerződésszegése esetén Megrendelőtől a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítését követelje.

XI.)    AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA:

1.)    Az általános szerződési feltételek módosításának a jogát a b2b4u Kft fenntartja. Az általános szerződési feltétel módosítás azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét a b2b4u Kft honlapján közzétette.

2.)    Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött egyedi szerződések tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.

XII.)    VEGYES RENDELKEZÉSEK:

1.)    Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét.

2.)    A szerződő felek között létrejött szerződéses kapcsolat során felmerült, azzal összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, igényt vagy más jognyilatkozatot elektronikus levél útján, és írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes levélben, valamely hivatalos futárszolgálat útján kézbesítik a a szerződő feleknek az egyedi szerződésben megjelölt címére. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni:

(i)    személyesen vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén – az igazolt átadás napján (óra feltüntetésével);

(ii)    tértivevényes levél esetében a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpontban;

(iii)    telefax útján történő kézbesítés esetén a fax visszaigazolón feltüntetett időpontban;

(iv)    Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza.

3.)    A szerződő felek az egyedi szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.

4.)    Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően kikötik értékhatártól függően a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

5.)    A felek szerződéses jogviszonya vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

6.)    Jelen általános szerződési feltételekben illetőleg az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.